• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เครื่องแขวน

สิ่งที่ต้องใช้   มุกเม็ดข้าวสาร 4*8 มม.1เส้น บาร์โคด 100285, มุกกลม 4 มม. 1เส้น บาร์โคด 100290
                  มุกเหลี่ยม 6 มม. 29 เม็ด บาร์โคด 102052, เลื่อมดอกไม้ 31 บาร์โคด 101572,เลื่อมดอกไม้พลาสติก 2ชิ้น บาร์โคด 101482
                  ด้ายเย็บผ้าสีเดียวกับมุก เข็ม#7 บาร์โคด 2411877820000 เข็มร้อยมาลัย 101668
วิธีทำ
Share :