• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลาย TM Soft ซิกแซก
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถัก tm soft #16 สี0966,0906 บาร์ 8851962000155
                  เข็มโครเชต์# 6 บาร์109798
ขนาดสำเร็จ 11 x 11 ซม.
วิธีถัก ขึ้นต้นโซ่ 49 โซ่
แถวที่1 โซ่4 (พ1ค ข้าม1ลงหลักถัดไป โซ่1) ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว พ1คหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 พ1ค3ครั้งหลักเดิม (พ1ค7หลักรวบพร้อมกัน พ1ค7ครั้งหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว
พ1ค7หลักรวบพร้อมกัน พ1ค4ครั้งหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่3-17 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :