• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
CD doily-green

สิ่งที่ต้องใช้
        1. ´éÒ»êÍ»»ÕÊìÊÕà¢ÕÂÇ #Col.No.808 ¨Ó¹Ç¹ 1 ¡ÅØèÁ ºÒÃì⤴ 103312
        2. à¢çÁâ¤Ãવì CLOVER #0(1.8mm.) ºÒÃì⤴ 101036
        3. á¼è¹ CD
¢Ñ鹵͹¡Ò÷Ó
¢Öé¹µé¹         â«è1 à»ç¹ËÅÑ¡áá¶Ñ¡¤ÃèÍÁá¼è¹CD ¤¸ ¤ÃèÍÁá¼è¹CD 169 ËÅÑ¡ ÅË ¡ÑºËÅÑ¡áá
á¶Ç·Õè1        â«è3 à»ç¹ËÅÑ¡áá ¾1¤ ËÅÑ¡¶Ñ´ä» â«è2 ¾1¤ 2 ¤ÃÑé§ ËÅÑ¡à´ÔÁ(¢éÒÁ 5 ËÅÑ¡ ¾1¤ 2¤ÃÑé§
             ËÅÑ¡¶Ñ´ä»â«è2 ¾1¤ 2 ¤ÃÑé§ ËÅÑ¡à´ÔÁ) ·Ó«éÓã¹(...) 26 ¤ÃÑé§ ¨¹¨º´éÇ ¢éÒÁ5 ËÅÑ¡ ÅˡѺËÅÑ¡áá
á¶Ç·Õè2-3      ¶Ñ¡µÒÁ¼Ñ§ÅÒÂ
ผังลาย


Share :