• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายดอกบัว
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก oly#40  สี 228 บาร์ 103319
เข็มโครเชต์ #8 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 13*13 ซม.
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 36 โซ่
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก (พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน)ทำซ้ำใน(.....)1 ครั้ง *โซ่ 3 พ 1 ค 3 หลักรวบพร้อมกัน
โซ่ 3 ทำซ่ำใน(.....)5 ครั้ง* ทำซ้ำใน*.....*1 ครั้ง โซ่ 3 พ 1 ค 3 หลักรวบพร้อมกัน โซ่ 3 ทำซ้ำใน(.....)3 ครั้ง พลิก
กลับ
แถวที่2 โซ่ 3 พ 1 คหลักถัดไป พ 1 ค2 ครั้งหลักถัดไป (*โซ่ 2 พ 1 ค โซ่ 2 พ 1 ค 2ครั้งหลักถัดไป พ 1 ค 3 หลัก*
ถัดไป พ 1 ค 2 ครั้งหลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)1 ครั้ง ทำซ้ำใน*.....*1 ครั้ง พลิกกลับ
แถวที่3-21 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :