• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ฟักทองสับปะรด

 
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถัก oly#40 สี ส้ม 171 หรือ เหลือง 541,เขียว 228 บาร์ 103319
เข็มโครเชต์ # 8 (0.90)บาร์4901316414085
ขนาดสำเร็จ 8*8 ซม.
วิธีทำ ใบ สี 229 ขึ้นต้นโซ่ 5 ลหเป็นวงกลม โซ่ 1 คธ (โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่ 3 ลหหลักเดิม โซ่ 3 คธ )ทำซ้ำใน(.....) 2 ครั้ง ตัดด้าย          
แถวที่ 1 โซ่ 2 พ 1 ค โซ่ 2 พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่ 5 พ 1 ค 2 ครั้ง รวบพร้อมกัน โซ่ 2 พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 1 ลห 1 โซ่ 3 พ 1 ค โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่ 3 พ 1 คหลักถัดไป โซ่ 3 พ 1 คหลักเดิม โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้ง หลักถัดไป
โซ่ 3 พ 1 ค 2 ครั้ง หลักเดิม หลิกกลับ
แถวที่ 3-15 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :