• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
     เสื้อbaby blue lace

สิ่งที่ต้องใช้

ด้ายถักโอลิม#5 สีฟ้าเบอร์ 364 จำนวน 7 กลุ่ม รหัส 103318
เข็มโครเชต์ เบอร์ 5 ของ JMRA รหัส 103435

ขนาดสำเร็จ    อก 80 ซม. X   ยาว  55 ซม.

ขั้นตอนการทำ ชิ้นหลัง ถักโซ่  210 โซ่
ขอบเสื้อ โซ่ 1 คธ 2 หลัก โซ่ 3 ข้าม 3 1ค โซ่ 1 ข้าม 1 1ค  โซ่ 3 ข้าม 3 * คธ โซ่ 1 ข้าม 1  คธ  โซ่ 3 ข้าม 3 1ค โซ่ 1 ข้าม 1 1ค โซ่ 3 ข้าม 3 คธ โซ่ 1 ข้าม 1 คธ * ถักซ้ำใน * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย คธ 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 1 โซ่ 4 1ค บนหลักเดิม โซ่ 3 คธ * โซ่ 3 1ค โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 3 คธ * ถักซ้ำใน * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย พ1ค โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 3 1ค * โซ่ 3 คธ โซ่ 1 คธ โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค *  ถักซ้ำใน  * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย 1ค 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 3 โซ่ 1 คธ * โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค บนหลักเดิม โซ่ 1 พ1ค บนหลักเดิม โซ่ 3 คธ * ถักซ้ำใน * ……….. * ไปจนถึงหลักสุดท้าย  โซ่ 3 คธ พลิกกลับ
แถวที่ 4 โซ่ 1 คธ 2 หลัก * โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค โซ่ 3 คธ โซ่ 1 คธ *  ถักซ้ำใน * ………. * ไปจนถึงหลักสุดท้าย คธ 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 5-73 ถักเหมือนแถวที่ 1-4
แถวที่ 74-114 ถักลดวงแขน คอหลัง ตามผังลาย
ชิ้นหน้า ถักโซ่ 210 โซ่ ( ขอบเสื้อถักเหมือนชิ้นหลัง )
แถวที่ 1-73 ถักเหมือนชิ้นหลัง
แถวที่ 74-114 ถักลดวงแขน คอหน้าตามผังลาย 
แขนเสื้อ ถักโซ่ 128 โซ่ ( ถัก 2 ชิ้น )
ขอบแขน โซ่ 1 คธ 2 หลัก โซ่ 3 ข้าม 3 1ค โซ่ 1 ข้าม 1 1ค โซ่ 3 ข้าม 3 * คธ โซ่ 1 ข้าม 1 คธ โซ่ 3 ข้าม 3 1ค โซ่ 1 ข้าม 1 1ค  โซ่ 3 ข้าม 3 คธ โซ่ 1 ข้าม   คธ *  ถักซ้ำใน * …….. * ไปจนถึงหลักสุดท้าย คธ 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 1 โซ่ 4 1ค บนหลักเดิม  * โซ่ 3 คธ  โซ่ 3 พ1ค  โซ่ 1 1ค บนหลักเดิม โซ่ 1 1ค บนหลักเดิม  โซ่ 3
คธ *  ถักซ้ำใน * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย 1ค โซ่ 1 1ค บนหลักเดิม พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 3 1ค * โซ่ 3 คธ โซ่ 1 คธ โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค * ถักซ้ำใน * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย 1ค 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 3 โซ่ 1 คธ * โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค บนหลักเดิม โซ่ 1 1ค  บนหลักเดิม โซ่ 3 คธ *  ถักซ้ำใน * ……… *  ไปจนถึงหลักสุดท้าย โซ่  3 คธ พลิกกลับ
แถวที่ 4 โซ่ 1 คธ 2 หลัก * โซ่ 3 1ค โซ่ 1 1ค โซ่ 3 คธ โซ่ 1 คธ * ถักซ้ำใน * ……… * ไปจนถึงหลักสุดท้าย คธ 2 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 5-53 ถักเหมือนแถวที่ 1-4 และถักเพิ่มด้านข้างตามผังลาย
แถวที่ 5-71 ถักลดวงแขนตามผังลาย

การประกอบ

1.เย็บข้างและไหล่ติดกัน
2. เย็บแขนทั้ง 2 ข้าง 
ผังลาย 1   ผังลาย 2
Share :