• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายoly#40-325
สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายolympus#40 สี325  เข็มโครเชต์#6
คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1  โซ่3เป็นหลักแรก (โซ่5 พ1ค หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (...) 2 ครั้ง โซ่5 ลหกับหลักแรก
แถวที่2  โซ่4 เป็นหลักแรก พ2ค 6 ครั้ง หลักเดียวกัน (โซ่9 พ2ค 7ครั้ง หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (...) 2ครั้ง โซ่9 ลห กับหลักแรก
แถวที่3 โซ่4 เป็นหลักแรก พ2ค 3 หลัก รวบพร้อมกัน * (โซ่4 พ2ค 4 หลักถัดไป รวบพร้อมกัน โซ่ 4 พ2 ค หลักถัดไป โซ่ 9 พ2ค หลักเดิม โซ่ 4 * พ2ค 4หลักรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน (....) 2ครั้ง ทำซ้ำใน *…* 1 ครั้ง ลหกับหลักแรก
ผังลาย

Share :