• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายoly#40-658
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายolympus#40 สี658 และเข็มโครเชต์#6
ขึ้นต้น 35 โซ่

แถวที่1  โซ่3เป็นหลักแรก โซ่2 ข้าม 2 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่2 ข้าม 2 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่5 ข้าม 8 หลัก พ1ค 2 ครั้ง หลักถัดไป โซ่ 2 ข้าม 1 หลัก พ1ค 3 ครั้ง หลักถัดไป โซ่2 ข้าม1 หลัก พ1ค 2 ครั้ง หลักถัดไป โซ่5 ข้าม 8 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่2 ข้าม 2 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่2 ข้าม2 หลัก พ1ค หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่2  โซ่3เป็นหลักแรก โซ่2 ข้าม 2 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่5 ข้าม 7 หลัก พ1ค 3หลัก ถัดไป โซ่3 ข้าม2หลัก พ1ค 5 ครั้ง 3 หลักถัดไป โซ่3 ข้าม 2หลัก พ1ค 3 หลักถัดไป โซ่5 ข้าม7หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่2 พ1ค หลักสุดท้ายพลิกกลับ
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย
ถักต่ออีกด้านจาแถวที่1 ลงมา จำนวน 7 แถว เมื่อเสร็จแล้วถัก คธ โดยรอบ
ผังลาย

Share :