• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกYellow is the color of sunshine
 ถักด้วยด้ายolympus#40 หรือ#5
คล้องด้ายเป็นวงกลม ใช้ด้าย 2 สีถักสลับกัน
แถวที่1 โซ่ 2 เป็นหลักแรก ½ พ1ค 15 ครั้ง ลห กับหลักแรกแถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม (โซ่3 ข้าม 1 หลัก คธ หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...) 6 ครั้ง โซ่3 ลห กับหลักแรก
แถวที่3 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ หลักถัดไป โซ่1 พ1ค 3 ครั้ง โซ่1 คธ หลักเดียวกัน ทำซ้ำใน (...) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่4-9 ถักตามผังลาย
ผังลายShare :